UA-60342740-1 <
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.ExpressElblag.pl i www.KontaktElblag.pl. Pobierz TUTAJ lub zapoznaj się z treścią Regulaminu Użytkownika poniżej.

Regulamin Użytkowników Serwisów Internetowych należących do ExpressMedia24 LTD,  tj. ExpressElblag i KontaktElblag oraz ExpressMeteo, ExpressBraniewo, KontaktBraniewo.

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. ExpressMedia24 LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, Rotherham England S63 5DB, zarejestrowaną Given at Companies House, Cardiff pod nr 9651868 (zwaną dalej ExpressMedia24 lub Administratorem), Usług w Serwisach: ExpressElblag, ExpressBraniewo, KontaktElblag,  KontaktBraniewo zlokalizowanych pod adresami internetowymi: http://ExpressElblag.pl/, http://ExpressBraniewo.pl/, http://KontaktElblag.pl/, http://KontaktBraniewo.pl/, http://ExpressMeteo.pl/.
 2. 2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin KontaktElblag, KontaktBraniewo stanowi Załącznik do Regulaminu, o którym mowa w § 2 pkt 8 niniejszego dokumentu i łącznie z nim określa zasady świadczenia przez Administratora Usług w Serwisach: KontaktElblag, KontaktBraniewo.
 3. 3. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo jest:
  1. udostępnianie Użytkownikowi możliwości publikacji wiadomości SMS, MMS, słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych, zdjęć i filmów w serwisach internetowych należących do ExpressMedia24 LTD, w tym w szczególności w serwisach: http://ExpressElblag.pl/, http://ExpressBraniewo.pl/, http://KontaktElblag.pl/, http://KontaktBraniewo.pl/, http://ExpressMeteo.pl/, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. udostępnianie Użytkownikowi możliwości korzystania z Profilu w Serwisie KontaktElblag, KontaktBraniewo.
 4. 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresami internetowymi: http://kontaktelblag.pl/regulamin i http://expresselblag.pl/regulamin w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 5. 5. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług świadczonych w Serwisach prowadzonych przez Administratora powinien uważnie przeczytać Regulamin. Użytkownik, który przesyła do Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo jakiekolwiek materiały, w szczególności wiadomości, filmy, fotografie i.t.p. potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w odpowiednim Serwisie.
 6. 6. Korzystanie z Serwisów nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.
 1. 7. Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów z chwilą rozpoczęcia korzystania Serwisów.
 2. 8. Umowa dotycząca nieodpłatnego korzystania z Serwisów zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 9 – 12.
 3. 9. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów.

10.    Rozwiązanie Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

 1. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi Nieodpłatnej,
 2. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy,
  które należy kierować na adres Administratora lub na e-mail: kontakt@expresselblag.pl
 3. usunięcie Konta.

11. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą nieodpłatnego korzystania z Serwisów, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usług będących przedmiotem Umowy.

12. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 8, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, a te wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu, dedykowane na urządzenia przenośne, takie jak tablety, telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows Phone;

2) Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika w Serwisie, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu i Hasła) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w Serwisie, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie,a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług itp.);

3) Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie;

4) Nick-indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownikaw Serwisie, bez konieczności Rejestracji;

5) Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, partnerów bądź publikowane lub przesyłane przez Użytkowników do Serwisu w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

 • 6)  Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem dostępne są Serwisy , w szczególności komputery i urządzenia przenośne z zainstalowaną Aplikacją Mobilną oraz platformy TV smart tv, STB i konsole;
 • 7)  Profil – zespół informacji, Danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;
 • 8)  Regulamin – regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu lub ich rozwinięciami stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług, drogą elektroniczną, dostępny pod adresem internetowym https://expresselblag.pl/regulamin.pdf;
 • 9)  Regulamin KontaktElblag, KontaktBraniewo – regulamin stanowiący Załącznik do Regulaminu, określający szczegółowe prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników Serwisów należących do ExpressMedia24 LTD;

10) Serwis – każdy serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod wymienionymi na wstępie adresami domenowymi lub ich rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

11) Serwisy Kontakt – serwisy internetowe: Serwis KontaktElblag, KontaktBraniewo, należące do Administratora;

12) Strona Użytkownika – przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie gdzie publikowane są w Serwisie informacje, Dane i inne elementy identyfikujące Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny, za pomocą, której inni Użytkownicy mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

13) Użytkownik – Użytkownik korzystający z Serwisu;

14) Użytkownik KontaktElblag, KontaktBraniewo – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo jako Użytkownik.

§ 3. Warunki korzystania z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie KontaktElblag, KontaktBraniewo do zasad korzystania z Serwisów stosuje się Regulamin, o którym mowa w § 2 pkt 8 powyżej.

2. Użytkownik KontaktElblag, KontaktBraniewo może korzystać z Serwisów:
a. rejestrując się w Serwisie, a następnie logując się w Serwisie podając w formularzu logowania swój Login (e-mail) i hasło lub
b. bez dokonywania rejestracji w Serwisie, podając w formularzu swój Nick, adres e-mail i tytuł wiadomości, zdjęcia lub filmu.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest niezbędna do założenia Konta i Profilu w Serwisie. Podczas rejestrowania się w Serwisie Użytkownik w formularzu dostępnym na stronie internetowej Serwisu może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Rejestracja w Serwisach jest dobrowolna i nieodpłatna. Zasady dotyczące rejestracji, zakładania, korzystania, zawieszania oraz likwidacji Konta w Serwisie są uregulowane w Regulaminie. Założenie Konta w Serwisie następuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w odpowiednim Serwisie.

Dostępność Serwisów dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

Serwisy dostępne są wyłącznie na Platformach Sprzętowych wskazanych w informacjach dostępnych w Serwisach lub w Regulaminie ExpressMedia24 LTD.

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisów lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 4 Warunki techniczne

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

1) korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz) z włączoną obsługą plików „cookies”, obsługą mechanizmów Web Storage oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome;
Apple Safari.
a.)  Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej;
b.)  Adobe Flash Player w wersji 14 lub nowszej.

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną na urządzeniach: zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: Android 2.3.3 lub jego nowszych wersjach; iOS 5 lub jego nowszych wersjach; Windows Phone 7.5 lub jego nowszych wersjach lub z zainstalowaną Aplikacją Mobilną Administratora.

Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej Usługi.

§ 5 Materiały pochodzące od Użytkownika KontaktElblag, KontaktBraniewo

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób Materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny Materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych należących do ExpressMedia24 LTD, w tym w szczególności w Serwisach: http://ExpressElblag.pl/, http://ExpressBraniewo.pl/, http://KontaktElblag.pl/, http://KontaktBraniewo.pl/, http://ExpressMeteo.pl/ oraz u Partnerów ExpressMedia24 LTD tj.

1. Grupa Onet.pl S.A. | ONET.PL | SYMPATIA.PL | VOD | ZUMI.PL |

2. Grupa ITI oraz Grupa TVN | TVN | TVN 7 | TVN 24 | TVN Biznes i Świat | TVN Meteo | TVN Turbo | TVN Style | ITVN | NTL | KONTAKT24.TVN24.PL | TVN24.PL | TVN24bis.pl | X-News

3. RMF i podmiotów należących do Radio – Muzyka – Fakty

4. Grupy Wirtualna Polska i podmiotów do niej należących.

5. ZPR MEDIA S.A./Murator S.A., wydawcy m.in. SE.PL | ESKA.PL | ESKA GO | ESKAROCK.PL | MURATORDOM.PL | MURATORPLUS.PL | URZADZAMY.PL | PORADNIKZDROWIE.PL

6. Ringier Axel Springer Polska, wydawcy takich tytułów jak: Fakt | Auto Świat | Top Gear | Przegląd Sportowy | Newsweek | Forbes | Komputer Świat

7. Polskiej Agencji Prasowej (PAP)

8. Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI)

a także na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie,
j) użyczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów portali internetowych należących do ExpressMedia24 LTD oraz programów nadawanych przez partnerów,
n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,
o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,
r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisów, portali internetowych należących do ExpressMedia24 LTD, programów nadawanych przez partnerów ExpressMedia24 LTD.

2. Użytkownik upoważnia ExpressMedia24 LTD do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez partnerów medialnych ExpressMedia24 LTD,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez partnerów medialnych ExpressMedia24 LTD.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie ExpressMedia24 LTD.

6. Użytkownik przesyłając Administratorowi portali ExpressMedia24 LTD wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisach wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Warunki szczególne korzystania z Konta dla Użytkowników Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo

1. Za pośrednictwem Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo Użytkownicy mają możliwość prezentowania w Serwisach wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisów fotografiach.

 1. 2. Przeglądanie zasobów Serwisów oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu
 2. 3. Przez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Profilu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisów w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora , co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: – hasło do Konta;
  – kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe; – dokładna data urodzin; – numer telefonu.
 1. Użytkownik Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo, który zarejestrował Konto i Profil w Serwisie i zaakceptował Regulamin jest związany zasadami korzystania z Konta w Serwisie. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody ExpressMedia24 LTD.
 2. Niezależnie od obowiązków wynikających z mocy prawa lub z Regulaminu, Użytkownik Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad korzystania z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo, określonych poniżej.
 3. Administrator może zablokować Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane Materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu lub Regulaminu KontaktElblag, KontaktBraniewo oraz dobre obyczaje lub moralność.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Profilu z Serwisu, przesyłając e-maila na adres: kontakt@expresselblag.pl. Profil Użytkownika zostanie usunięty z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkowników KontaktElblag, KontaktBraniewo

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Profilu wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,

b) propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

c) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

d) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Profilu Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo.

Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez Administratora przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy KontaktElblag, KontaktBraniewo mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i Materiałów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

5. W ramach Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo Administrator może udostępnić funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie wiadomości pomiędzy Użytkownikami.

6. Użytkownik KontaktElblag, KontaktBraniewo wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo od pozostałych Użytkowników.

7. Użytkownik KontaktElblag, KontaktBraniewo wyraża zgodę na to, że jego Profil Użytkownika może być obserwowany przez pozostałych Użytkowników.

8. W ramach Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo Administrator może udostępnić Usługę „Gorące Wydarzenia”. Użytkownik KontaktElblag, KontaktBraniewo ma prawo przesyłać Materiały lub wiadomości proponowane do publikacji w ramach „Gorących Wydarzeń”. Ostateczną decyzję o publikacji konkretnego Materiału lub wiadomości podejmuje Administrator.

§ 8. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Regulaminem KontaktElblag, KontaktBraniewo, zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator jest uprawniony do decydowania o publikacji lub nie publikacji nadesłanej lub zamieszczonej na Profilu wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych należących do ExpressMedia24 LTD.

3. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

4. Administrator jest uprawniony do podania „Loginu” lub „Nicku” Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych Materiałów. Administrator nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

5. Administrator może wprowadzić system ocen Użytkowników (tzw. odznak), widocznych na profilu danego Użytkownika. Administrator jest uprawniony do przyznawania „odznak” Użytkownikom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością w ramach Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo. Decyzje dotyczące „odznak” podejmuje Administrator.

6. Administrator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikom powiadomień o interesujących Użytkowników tematach.

7. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania informacji o położeniu Użytkownika lub o miejscu wykonania przez Użytkownika jakiegokolwiek przesłanego materiału.

§ 9 Ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo

Niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;

c) podejmuje działania mające na celu odczytanie Haseł innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia Haseł;
udostępnia swój Login i Hasło innych Użytkownikom lub osobom nieuprawnionym; zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

§ 10 Dane kontaktowe

Korzystanie z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo wymaga przekazania danych kontaktowych:

1. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały oraz zakładająca Profil w Serwisie wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail.

2. W przypadku przesyłania Materiałów bezpośrednio na adres e-mail wskazany w Serwisie, w zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogły zostać opublikowane przez Administratora.

§ 11 Dane Osobowe

Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez ExpressMedia24 LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii – Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, Rotherham England S63 5DB, zarejestrowaną Given at Companies House, Cardiff pod nr 9651868 wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

 • a)  Użytkownik korzystający z Profilu, podczas logowania wypełnia formularz, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim (Nick lub Login). Podanie innych informacji zawartych w formularzu przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Profilu konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: Nick oraz adres e-mail;
 • b)  Użytkownik,który korzysta z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, przy wysyłaniu Materiału do Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo wypełnia formularz, w którym należy podać swój Nick i adres e-mail;
 • c)  Użytkownik, który korzysta z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo bez logowania, może wysyłać Materiały bezpośrednio w postaci SMS lub MMS do Administratora, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu Użytkownika, z którego został wysłany SMS lub MMS;
 • Użytkownik, który korzysta z Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo bez logowania, może wysyłać wiadomości e-mail, zawierające Materiały do wykorzystania przez Administratora, bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie, w takim przypadku Administrator może skierować do Użytkownika prośbę o identyfikację przez podanie Nicku lub adresu e-mail; kontakt ze strony Administratora może być skierowany na numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika, z którego został wysłany Materiał.
 • Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail, sms lub mms są przez Administratora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne Materiały.
 • Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymaganych do założenia Konta uniemożliwi poprawne założenie Konta w Serwisie.
 • Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: „ExpressMedia24 LTD Unit 4E Enterprise Court Farfield Park, Rotherham England S63 5DB”

§ 12 Reklamacje

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów KontaktElblag, KontaktBraniewo mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres pomoc@expresselblag.pl. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację, oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub na każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.

W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13 Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

 1. 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej nieodpłatnego korzystania z Serwisów w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@expresselblag.pl.
 3. 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z mocy prawa, nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Administrator rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych, przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

  § 14 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2015 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.