Czy ZBK w Elblągu zawyża stawki czynszu? Mamy odpowiedź prezydenta. na 20 metrach kwadratowych bez toalety za 460 miesięcznie, tak żyją niektórzy elblążanie, jakiś czas temu zwróciliśmy się z pytaniem do prezydenta, czy ZBK nie zawyża czynszów, mamy już odpowiedź.

Prezydenta Witolda Wróblewskiego zapytaliśmy, czy stawki czynszu mieszkań przy ul. Skrzydlatej nie są zawyżone? W tym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź, zamieszczamy ją w całości na naszych łamach:

Odpowiedź Prezydenta Witolda Wróblewskiego

„Wysokość czynszu w budynkach położonych w Elblągu przy ulicy Skrzydlatej jest naliczana zgodnie z zasadami polityki czynszowej Gminy Miasta Elbląg określonymi w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020” 

Zgodnie z wyżej wymienionym aktem prawa miejscowego stawka bazowa czynszu dla lokali mieszkalnych kształtuje się w przedziale od 2% do 3% ustalanego przez Wojewodę wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem czynników wpływających na poziom czynszu, tj. uwzględniających wyposażenie techniczne lokali i stan techniczny danej nieruchomości, jak niżej:

Czynniki

-15% zniżki stawki bazowej czynszu w lokalu położonym w budynku zakwalifikowanym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny,

-5% zniżki stawki bazowej czynszu w budynku bez przyłącza gazowego,

-10% zniżki stawki bazowej czynszu w budynku bez centralnego ogrzewania zasilanego z sieci zewnętrznych,

-15% zniżki stawki bazowej czynszu w budynku bez instalacji kanalizacyjnej,

-10% zniżki stawki bazowej czynszu za brak łazienki w lokalu,

-15% zniżki stawki bazowej czynszu za korzystanie ze wspólnej toalety w budynku,

-20% zniżki stawki bazowej czynszu za korzystanie z toalety położonej poza budynkiem.
Maksymalna łączna obniżka stawki bazowej czynszu nie może być wyższa niż 30%.

W przypadku lokali mieszkalnych położonych w Elblągu przy ulicy Skrzydlatej przy aktualnie obowiązującej stawce bazowej czynszu 6,95 zł/m2 czynsz naliczany jest według poniższych stawek odpowiednio do wyposażenia lokalu w urządzenia:

Stawki

5,21 zł/m2 dla lokali z zastosowaniem łącznej -25% zniżki (z tytułu: -5% za brak przyłącza gazowego, -10% za brak centralnego ogrzewania zasilanego z sieci zewnętrznych oraz -10% za brak łazienki w lokalu)

4,87 zł/m2 dla lokali z zastosowaniem maksymalnej łącznej -30% zniżki (z tytułu: -5% za brak przyłącza gazowego, -10% za brak centralnego ogrzewania zasilanego z sieci zewnętrznych, -15% za korzystanie ze wspólnej toalety w budynku oraz -10% za brak łazienki w lokalu).

2,43 zł/m2 dla lokali posiadających status socjalnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynajmujący może od lokatora pobierać opłaty niezależne od właściciela (tj. opłaty za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków i odpadów i nieczystości ciekłych) w przypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawca usług.

W przypadku lokali gminnych opłaty za dostarczane media (oprócz opłaty za odpady komunalne) są naliczane zaliczkowo i podlegają corocznemu rozliczeniu w odniesieniu do kosztów rzeczywistych” – odpowiedział nam Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze