Ilustracja do tekstu

Prezes elbląskiego sądu odwołany. Ujawnił tajemnicę służbową! Marek Omelman w trybie pilnym został odwołany z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

Sędzia Marek Omelan jest specjalistą prawa karnego. Funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu pełnił od 2014 roku, powołany na sześcioletnią kadencję. Ministerstwo zapowiada, że zostanie skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy:

„W wyniku zgłoszonego przez Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 r. z pełnionej dotychczas funkcji. Narada ta dotyczyła wyroku w sprawie rodzinnej, która rozpatrywana była w trybie niejawnym, a rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody. „

Oświadczenie Sądu Okręgowego w Elblągu

„W dniu 18 października 2017 r. wpłynęło do Sądu Okręgowego w Elblągu pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2017r. o odwołaniu sędziego Marka Omelana z funkcji prezesa tutejszego Sądu na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1452).

Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących przyczyn odwołania, sędzia Marek Omelan wyjaśnił, że – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ławniczej i Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu – wystąpił do Rady Miasta w Elblągu o odwołanie z funkcji jednego z ławników w oparciu o art. 166 § 2 pkt 3 i art. 166 § 2a Prawa o ustroju sądów powszechnych, ponieważ w trakcie narady nad orzeczeniem ławnik ten zachował się w sposób urągający elementarnym zasadom kultury i etyki, czym dał jednoznaczny dowód, że nie powinien piastować tak odpowiedzialnej funkcji. Sędzia Marek Omelan wyraził przekonanie o słuszności tych działań, podjętych w trosce o wizerunek podległego Sądu i najwyższe standardy, jakie powinny cechować pracę orzeczniczą sędziów, w tym ławników.

Sędzia Marek Omelan wykonuje pracę orzeczniczą – nie korzysta obecnie ani z urlopu, ani ze zwolnienia lekarskiego. W związku z odwołaniem prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu funkcję tę wykonuje, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, wiceprezes Grażyna Borzestowska, co wynika z art. 22b § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych.”

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze