Ilustracja do tekstu

Ruszył krajowy rejestr pedofilów. Możesz sprawdzić, czy pedofil mieszka koło Ciebie! Dziś, 1 października został utworzony krajowy rejestr pedofilów, sprawca przestanie być anonimowy, a jego dane sprawdzisz w internecie!

W tym roku rejestr będzie dostępny dla sądów i służb, natomiast w 2018 do rejestru dostęp będą mogli mieć wszyscy! W rejestrze będą widoczne dane sprawcy oraz zdjęcie.

Na początek do nowo utworzonego rejestru trafią dane ok. 800 najgroźniejszych sprawców m.in. gwałtów na dzieciach – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Powszechny rejestr składa się z dwóch części: z dostępem ograniczonym oraz publicznej, do której dostęp będzie powszechny.

Do pierwszej (Rejestr z dostępem ograniczonym) mają dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze.

Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;

Druga część rejestru (Rejestr publiczny) jest ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdą się na niej dane najbardziej groźnych sprawców.

W rejestrach będą nazwiska i nazwy miejscowości

W Rejestrze publicznym zamieszczone będą następujące dane o sprawcach najgroźniejszych przestępstw na tle seksualnym:
• dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo lub obywatelstwa;
• oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnatura akt sprawy;
• data wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
• data i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
• kwalifikacja prawna czynu zabronionego przyjęta w orzeczeniu;
• informacja o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawa prawna ich orzeczenia;
• informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
• informacja o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
• informacja o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
• wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze (na podstawie zdjęcia z dowodu osobistego);
• nazwa miejscowości, w której osoba przebywa.

W Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się więcej danych. Poza zgromadzonymi w Rejestrze publicznym są to m.in.:
• dane szczegółowo identyfikujące osobę – imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania;
• informacje o środkach wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-leczniczych;
• numer identyfikacyjny – PESEL;
• aktualne adresy zameldowania na pobyt stały lub czasowy uzyskane z rejestru PESEL;
• faktyczny adres pobytu osoby ujętej w Rejestrze uzyskany od właściwej jednostki Policji.

Redakcja

Komentarze