Ilustracja do tekstu

Ulica Grunwaldzka zmieni się nie do poznania! dniu 15 września 2017 r. został wysłany do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu” w ramach Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2029N – ulicy Grunwaldzkiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Pasłęcką i Okólnik do granicy Miasta Elbląg z miejscowością Gronowo Górne (w obrębie przejazdu drogowego drogi S22).

W ciągu drogi występuje skrzyżowanie z drogą gminną nr 401220N (odcinek ul. Pasłęckiej), stanowiącą łącznik do wojewódzkiego odcinka ul. Pasłęckiej w bezpośrednim oddziaływaniu węzła drogowego Elbląg – Wschód na połączeniu dróg ekspresowych S7 i S22.

Przedmiotowym wnioskiem o dofinansowanie objęty został następujący zakres rzeczowy:

-przebudowa skrzyżowania z ul. Okólnik (DG 401122N) poprzez przebudowę wschodniego wlotu ul. Grunwaldzkiej. Zaprojektowano przebudowę przejścia dla pieszych poprzez wykonanie wyniesionej wyspy z azylem dla pieszych o szerokości 2,0 m, dostosowanie krawędzi jezdni oraz przebudowę chodników i ścieżki rowerowej;

-przebudowa skrzyżowania z ul. Pasłęcką (DG 401220N) (odcinek ul. Pasłęckiej stanowiącej łącznik do drogi wojewódzkiej nr 500) poprzez korektę geometrii wlotów; na wlocie południowym zaprojektowano poszerzenia na łukach z kostki kamiennej (zabezpieczenie elementów drogi i dostosowanie do ruchu pojazdów wielkogabarytowych), przebudowę jezdni; zaprojektowano także przejście dla pieszych poprzez wykonanie wyniesionej wyspy kanalizującej z azylem dla pieszych o szerokości 2,0 m; przebudowa i budowa chodników;

-przebudowa skrzyżowania z ul. Augustowską poprzez korektę łuków, przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika oraz przejazdu dla rowerzystów;

-przebudowa jezdni bitumicznej ul. Grunwaldzkiej na całej długości opracowania tj. 710 m: korekta geometrii, zmniejszenie szerokości jezdni z 7,0 m do 6,0 m, przekrój 1×2, szerokość pasa ruchu 3,0 m w każdym kierunku;

-przebudowa chodnika na całym odcinku drogi po stronie południowej, zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0m przyległy do jezdni (lokalnie szer. 1,5 m odsunięty od jezdni o min. 0,5 m);

-budowa dwóch peronów dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,0m przy istniejących przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania z ul. Pasłęcką (łącznik do DW500) i ul. Augustowską; do peronów zaprojektowano dojścia z przebudowanego chodnika i zaprojektowanych przejść dla pieszych;

-budowa na całym odcinku drogi po stronie północnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 m, odseparowanej od jezdni opaską szerokości 0,5 m z kostki betonowej;

-przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych – dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety jezdni, korekta łuków i szerokości;

-renowacja istniejących rowów przydrożnych, udrożnienie, odkrzaczenie, korekta przebiegu oraz wykonanie po stronie południowej na odcinku 0+556 do 0+630 umocnienia rowu umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z jezdni za pomocą poprzecznych cieków pochodnikowych;

-niweletę jezdni zaprojektowano zachowując istniejące ukształtowanie terenu i istniejącej jezdni z uwzględnieniem projektowanego wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;

-zaprojektowano 2% spadki poprzeczne jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, zapewniając odprowadzenie wody opadowej w kierunku krawędzi jezdni i na zewnątrz korpusu drogi do rowów przydrożnych;

-wykonanie oświetlenia ulicznego LED z doświetleniem przejść dla pieszych;

-wykonanie odwodnienia powierzchniowego przez spływ wód opadowych do istniejących rowów (powierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej, jezdni, zjazdów) oraz wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej i do istniejących cieków (część powierzchni jezdni).

Lata realizacji: 2018 r.
Koszt projektu: 1.722.255,00 zł
Dofinansowanie: 861.127,00 zł (50 %)

mapa

Redakcja

Komentarze