Zabawy w wodzie - konkurs promujący Centrum Rekreacji Wodnej

Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu jest już na ukończeniu i dlatego zachęcamy dzieci do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym pn. „Zabawy w wodzie”. Prace można składać do 21 sierpnia. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „ZABAWY W WODZIE”

§ 1. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
1. Promocja projektu pt. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”.
2. Rozpowszechnianie wiedzy nt. udziału Unii Europejskiej w dofinansowaniu inwestycji realizowanej w Elblągu.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
4. Budowanie tożsamości lokalnej wśród dzieci.

§ 2. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Miasto Elbląg.
2. Adres organizatora: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Marzena Maj, tel. 55 239-31-70, e-mail: marzena.maj@umelblag.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3. Założenia organizacyjne
1. Organizacja konkursu oraz nagrody promujące projekt oraz miasto Elbląg są częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu miasta.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook na profilu „Miasta Elbląg”, www.facebook.com/MiastoElblag, przy wsparciu strony www.elblag.eu
3. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
6. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), na papierze typu brystol w formacie A4.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności.
10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję Konkursową.
11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.elblag.eu oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook Miasto Elbląg www.facebook.com/MiastoElblag
12.    Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 4. Ocena prac konkursowych
1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów.

2. Prace należy złożyć / nadesłać w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Elblągu
Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25 (Informacja turystyczna)
z dopiskiem: konkurs „Zabawy w wodzie”

Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane uczestnika, tj.: imię i nazwisko, wiek, szkoła. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

§ 5. Ogłoszenie wyników konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego/ aktualności oraz na profilu na portalu społecznościowym facebook j.w. w terminie do 28 sierpnia 2015 r.
2. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie przekazana do szkoły laureata.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Komentarze