Sztandar ufundowali elblążanie w dowód uznania dla dokonań pokoleń żołnierskich 16 Dywizji Zmechanizowanej na rzecz umacniania postaw patriotycznych i więzi ze społeczeństwem.

– Elbląg bardzo silnie utożsamiany jest z wojskiem i wojsko identyfikuje się z miastem. Bardzo wielu żołnierzy, to rdzenni mieszkańcy Elbląga. Wielu spośród tych, którzy przyjechali pełnić służbę w naszym mieście, po jej zakończeniu osiedli tu na stałe, zakładając swoje rodziny, wiążąc się z naszym miastem na dobre i złe. Dziś żołnierzami są ich synowie i wnuki. Nasi żołnierze służą miastu, regionowi, Polsce i Europie, pełniąc choćby służbę  w strukturach NATO na międzynarodowych misjach pokojowych w różnych częściach świata. Tak jak wojsko służy mieszkańcom, tak mieszkańcy odwdzięczają się wojsku, darząc tą instytucję  od wielu lat najwyższym zaufaniem. Dlatego wspólnie z biskupem elbląskim księdzem Jackiem Jezierskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzy Wilkiem postanowiliśmy zwrócić się do mieszkańców miasta z apelem o przeprowadzenie społecznej zbiórki na ten cel. I muszę powiedzieć szczerze, że apel ten spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców. To pokazuje rolę i miejsce wojska w lokalnej społeczności. Dziś przekazujemy ten sztandar od mieszkańców jako wyraz najwyższego uznania, szacunku i więzi, z nadzieją na dalszą obecność i współpracę – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Matką chrzestną sztandaru została Pani Marzena Zielke – wdowa po kpr. Andrzeju Zielke, poległym w II Zmianie PKW w Iraku, ojcem – gen. dyw. rez. dr Ryszard Sorokosz – Dowódca 16 PDZ w latach 2005 – 2007. Podczas uroczystość rodzice chrzestni przekazali sztandar w ręce przedstawiciela Prezydenta RP, Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Zbigniewa Włosowicza. Następnie sztandar przekazany został Dowódcy 16 PDZ, gen. dyw. dr Leszkowi Surawskiemu, który dokonał jego prezentacji.

Uroczystość uświetniła wojskowa defilada oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu 14 dywizjonu artylerii z Suwałk. Defiladpododdziałów została przyjęta owacyjnie przez mieszkańców

Komentarze